Research Articles

บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

การศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตแบบปรกติใหม่ของประชาชนชาวไทยระหว่างวิกฤตโควิด-19

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยใช้ข้อมูลการสืบค้นบนสื่อออนไลน์จาก Pulsar Platform และ

Read More »
GentzProperty
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

IOT TREND

โครงข่ายของอุปกรณ์ Internet of Things (IoTs)

Read More »
แผนธุรกิจความสวยความงาม
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

แผนธุรกิจความสวยความงาม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ คลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้าน

Read More »
ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เซ็นเซอร์และแอนดรอยด์แอปพลิเคชันภายใต้แนวคิด อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เซ็นเซอร์และแอนดรอยด์แอปพลิเคชันภายใต้แนวคิด อินเทอร์เน็ตเพื่อทุกสิ่ง

ในปัจจุบันเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ

Read More »