GentzProperty

โครงข่ายของอุปกรณ์ Internet of Things (IoTs) เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำาหรับ

การขยายตลาดสมาร์ทโฮม ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในประเทศไทยมีมูลค่า

645 ล้านบาท คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 2.5 พันล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2563 โดยได้ทำการวิจัย

เชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับสมาร์ทโฮม ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยงานวิจัยนี้ได้มีศึกษาทฤษฎีการยอมรับถึงรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี

ทฤษฎีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และได้มีการทบทวนวรรณกรรมแล้วน าปัจจัยการรับรู้ประโยชน์

ในการใช้งาน การรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน การมองโลกในแง่ดีความมีนวัตกรรม

ความไม่สะดวกสบาย ความไม่ปลอดภัยและภัยคุกคามมาพิจารณา ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมโดย

แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่เคยใช้และไม่เคยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮม โดยอาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 226 ราย ข้อมูลถูกวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์

การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ


ผลการวิจัยพบว่า ภัยคุกคาม การรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน และการมองในแง่ดี

มีอิทธิพลตามล าดับความสำคัญ ส่วนการรับรู้ความสะดวกในการใช้งานมีผลโดยตรงต่อการรับรู้

ประโยชน์ และคุกคามโดยตรงได้รับผลกระทบความไม่ปลอดภัย ส่วนการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน

ความมีนวัตกรรม ความไม่สะดวกสบาย และความไม่ปลอดภัยไม่มีผลกระทบ การค้นพบนี้อาจเป็น

ประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและนักวางแผนในตลาดสมาร์ทไทยในการออกแบบแคมเปญ

การตลาดที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค

http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018/TU_2018_6002037189_9458_9564.pdf

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd