Research Articles

บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  รายงานดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2565

ที่มีรถไฟฟ้าในไตรมาสแรกปี2565 พบว่าเส้นทางรถไฟฟ้า 5 อันดับแรกที่มีอัตราการขยายตัวของราคาที่ดินเพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (YoY)

Read More »
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

แผนธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สำหรับผู้สูงอาย

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aged Society ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุสูงกว่า

Read More »

เส้นทางการท่องเที่ยวแบบแพอาหารริมน้ำจังหวัดอุบลราชธาน

การวิจัยเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวแบบแพอาหารริมน้้าจังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในแพอาหารริมน้้าจังหวัดอุบลราชธานี(2) เพื่อศึกษา

Read More »