Research Articles

GenzProperty
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation X กับ Generation Y

เพื่อศึกษาความต้องการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย แนวราบระหว่างกลุ่ม Generation X และ

Read More »
GenzProperty
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย(Generation B)

เนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจำนวนของผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมที่จะรองรับการใช้ชีวิตในช่วงวัยหลังเกษียณของผู้สูงวัยในประเทศไทยมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร

Read More »
GenzProperty
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด

Read More »
GenzProperty
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

โครงการจัดตั้งธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงวัย

การศึกษาเรื่อง โครงการจัดตั้งธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงวัย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก คอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

Read More »
GenzProperty
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต ศึกษาเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยแบบสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจเอกชน

การวิจัยแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต ศึกษาเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยแบบสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

Read More »
GenzProperty
บทความวิจัยอสังหาฯ
genzpropadmin

ปรับเกมกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาฯพิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0

ตลาดที่อยู่อาศัยของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่ได้ชะลอตัวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นของภาครัฐได้หมดลงทั้งนี้ คาดว่ามูลค่ายอดโอนที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวราว 7% ในปี 2018

Read More »