Research Articles

GenzProperty

ความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation X กับ Generation Y

เพื่อศึกษาความต้องการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย แนวราบระหว่างกลุ่ม Generation X และ Generation Y ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่สำคัญต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของแต่ละกลุ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจที่จะจ่ายกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ กลุ่ม Generation X ที่มีอายุอยู่ในช่วง 36 – 50 ปี และกลุ่ม Generation Y ที่มีอายุอยู่ในช่วง 25

Read More »
GenzProperty

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย(Generation B)

เนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจำนวนของผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมที่จะรองรับการใช้ชีวิตในช่วงวัยหลังเกษียณของผู้สูงวัยในประเทศไทยมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร โดยมองว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ยังมีทั้งศักยภาพและกำลังซื้อ อีกทั้งตลาดยังมีช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาโครงการอีกหลากหลายรูปแบบจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย เพื่อกลั่นกรองหากลุ่มเป้าหมายแนวคิดและโปรแกรมในการพัฒนาโครงการ สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมาย คือ ช่วงวัย 55-69 ปี (Generation B) ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครใกล้ๆพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีส่วนแบ่งทาง การตลาดที่ 1-2% ประมาณ 70 -142 ยูนิต กลุ่มเป้าหมายมีก

Read More »
GenzProperty

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ จากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะบุคคลส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 –

Read More »
GenzProperty

โครงการจัดตั้งธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงวัย

การศึกษาเรื่อง โครงการจัดตั้งธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงวัย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก คอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการ คอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะมีการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการ ดูแลสำหรับผู้สูงอายุและจะเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแห่งแรกที่ให้บริการธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้ สูงวัยครบวงจรด้วยการบริการความสะดวกพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยด้านร่างกาย จิตใจ โดยสร้างประสบการณ์ความสุขให้กับช่วงอายุ โดยจะนำผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง ในการดำเนินธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด การศึกษาในครั้งนี้ ต้องมีการน าข้อมูลจากการวิจัยมาประกอบในการตัดสินใจเพื่อเป็น แนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจ โดยการเก็บข้อมูลชั้นปฐมภูมิเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและการเก็บ ข้อมูลชั้นทุติยภูมิเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบ้านพักคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบ้านพักคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร

Read More »
GenzProperty

แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต ศึกษาเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยแบบสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจเอกชน

การวิจัยแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในอนาคต ศึกษาเฉพาะกรณีที่อยู่อาศัยแบบสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ตลอดจนหาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในอนาคตของภาคธุรกิจเอกชนในรูปแบบที่อยู่อาศัยแบบสร้างสรรค์ทั้งส่วนของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนต่อไปปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการพักอาศัยเพื่อผู้สูงอายุ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุที่เริ่มเห็นในปัจจุบันนั้น มีหลากหลายรูปแบบและหลายระดับราคา ได้แก่ ๑. โครงการที่มีโมเดลธุรกิจเป็นการขายสิทธิในการเข้าอยู่อาศัยตลอดชีวิตกล่าวคือผู้บริโภคไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และไม่สามารถขายสิทธิต่อให้ผู้อื่น โดยจุดเด่นของโครงการอยู่ที่การออกแบบสภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม รวมถึงการมีบริการทางการแพทย์ให้บริการเป็นประจำทุกวัน ๒. โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยเน้นให้ออกแบบให้บ้านมีลักษณะเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น บ้านแต่ละหลังจะมีสัญญาณเตือนไปยังสถานีพยาบาล/ส่วนดูแลกลาง เป็นต้น รวมถึงการลงทุนด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและศูนย์บริการต่างๆ ครบถ้วนอยู่ในโครงการนอกจากนี้ลักษณะเด่นของโครงการทั้งสองรูปแบบคือการมีส่วนดูแลกลางที่จะบริหารจัดการเรื่องบริการทางการแพทย์ และการจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกจุดขายสำคัญที่จะช่วยลบภาพลักษณ์การเป็นสถานสงเคราะห์ของบ้านพักคนชรา

Read More »
GenzProperty

ปรับเกมกลยุทธ์ธุรกิจอสังหาฯพิชิตใจผู้บริโภคยุค 4.0

ตลาดที่อยู่อาศัยของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากที่ได้ชะลอตัวในช่วงหลังมาตรการกระตุ้นของภาครัฐได้หมดลงทั้งนี้ คาดว่ามูลค่ายอดโอนที่อยู่อาศัยจะฟื้นตัวราว 7% ในปี 2018 โดยมีปัจจัยบวกทั้งจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ขนาดครอบครัวที่เล็กลงเรื่อยๆ ประกอบกับความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจูงใจให้ผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยออกมาอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้การแข่งขันสูงขึ้นอย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการจำ เป็นต้องระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่ๆ และเร่งระบายหน่วยเหลือขายโดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียม นอกจากนี้ ภาวะตลาดปัจจุบันที่เป็นตลาดของผู้ซื้อยังกลายเป็นโจทย์ที่ยากมากขึ้นสำ หรับผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการต่อๆ ไป ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างมิลเลนเนียล และกลุ่มที่เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเบบี้บูมเมอร์และกระแสเกี่ยวกับผู้บริโภคต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี ล้วนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาและการขายโครงการที่อยู่อาศัยในอนาคต อีไอซีพบว่าเทรนด์ความต้องการที่อยู่อาศัยของไทยที่น่าจับตามองคือ 1) ตลาดคอนโดมิเนียมจะยังคงเป็นตลาดใหญ่ แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบ

Read More »

การศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตแบบปรกติใหม่ของประชาชนชาวไทยระหว่างวิกฤตโควิด-19

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยใช้ข้อมูลการสืบค้นบนสื่อออนไลน์จาก Pulsar Platform และ Google Trends ทั้งนี้การสำรวจของ Pulsar Platform ได้แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการดำรงชีวิตแบบปรกติใหม่ของคนทั่วโลกที่เกิดขึ้นสามรูปแบบ คือ พฤติกรรมเริ่มแล้วเลิก พฤติกรรมเริ่มแล้วทำต่อ และกระแสรองเป็นกระแสหลัก ขณะที่ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพฤติกรรมชีวิตแบบปรกติใหม่ของสังคมไทยที่ปรากฏอยู่ใน Google Trends มี 4 ด้าน คือ วิถีชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ

Read More »
GentzProperty

IOT TREND

โครงข่ายของอุปกรณ์ Internet of Things (IoTs) เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำาหรับ การขยายตลาดสมาร์ทโฮม ในปี พ.ศ. 2559 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในประเทศไทยมีมูลค่า 645 ล้านบาท คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 2.5 พันล้านบาทภายในปี พ.ศ. 2563 โดยได้ทำการวิจัย เชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับสมาร์ทโฮม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยงานวิจัยนี้ได้มีศึกษาทฤษฎีการยอมรับถึงรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎีความพร้อมด้านเทคโนโลยี และได้มีการทบทวนวรรณกรรมแล้วน

Read More »