แผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

แผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การจัดท าแผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางกลยุทธ์ของโครงการดิออทั่ม เพื่อให้การด าเนินงานในด้านต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการในการจัดท าแผนได้ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน และการวิจัยทางการตลาดโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่าบ้าน และเจ้าของบ้านเช่าในจังหวัดระยองจำนวนทั้งหมด 6 คน ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยทางการตลาดพบว่า ผู้เช่าให้ความสำคัญในเรื่องทำเล สภาพแวดล้อม ราคา และสิ่งอ านวยความสะดวกโดยการให้น้ำหนักการตัดสินใจ มองถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยทั้งหมดต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้เช่ายอมรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบ และความต้องการส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างกันออไป

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2634/1/nattawarat_perk.pdf

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd