ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยมีการแข่งขันกันสูง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก ซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครจึงถูกศึกษาขึ้น โดยผู้วิจัยศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (ประกอบด้วย ปัจจัยบุคลากร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านสถานท ี่/ที่ตั้ง ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ) และ ปัจจัยด้าน ประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยสถานภาพสมรส จากกลุ่มตัวอย่างท ี่ใช้ ในการวิเคราะห์มาจากแบบสอบถามที่ผ่านคําถามคัดกรองและมีความสมบูรณ์จํานวน 390 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ ื้อคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา และ ปัจจัย ด้านสถานท ี่ ส่วนปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ ื้ อคอนโดมิเนียมนั้น พบว่า มีเพียง ปัจจัยด้านรายได้เฉล ี่ ยต่อเดือน เท่านั้น ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ ื้อคอนโดมิเนียมใน กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยน ี้ อาจจะช่วยผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจ เก ี่ ยวกับคอนโดมิเนียมสามารถนําข้อมูลจากการวิจัย ไปใช้ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดธุรกิจคอนโดมิเนียมในอนาคต

ลิงก์วิจัย : http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5802030949_5185_3924.pdf

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd