ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียมและ ดิ เอ็มควอเทียร์ Factors affecting customer service decision at The Emporium department stores and The EmQuartier

การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิเอ็มควอ เทียร์มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียมและ ดิ เอ็มควอเทียร์ (2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางด้าน ประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนว่ามีผลต่อการ ตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียม และ ดิเอ็มควอเทียร์(3) เพื่อศึกษาและประเมินคุณภาพการ บริการของห้างสรรพสินค้า ดิเอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้ที่เข้าใช้ บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วัตถุประสงค์ที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ส่วนที่ 3 ข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการบริการของ ห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ส่วนที่ 4 ผลลัพท์ในการตัดสินใจใช้บริการ ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มโพเรียม และ ดิเอ็มควอเทียร์ผู้วิจัยทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน การวิเคราะห์ ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียมและ ดิ เอ็มควอเทียร์ ผู้วิจัยใช้สถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กับตัวแปรด้าน ผลลัพธ์การตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้  บริการห้างสรรพสินค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยมและ ดิ เอ็มควอเทียร์ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทุกข้อของการ ตัดสินใจใช้บริการ

อ่านเพิ่มเติม https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/twin-9/6214155044.pdf 

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd