การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทั้งวิสัยทัศน์

และเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง อีกทั้ง

ยังได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนและการพัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการ

สะสมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ยังมีมติ

ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่องการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างสมบูรณ์

แบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

ทั้งนี้ในแผนนโยบายดังกล่าวได้ให้ความสำคัญครบในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมเรื่องการพัฒนา

บุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี, การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย, การพัฒนาเมืองใหม่และ

ชุมชน, การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน ฯลฯ ดังนั้น โครงการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จึงมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์วิจัยพัฒนา (R&D) ที่จะนำ

เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยเชิงธุรกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการศูนย์นวัตกรรมฯนี้จะเป็นพื้นที่สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา (R&D) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยห่างจากสนามบินอู่ตะเภาเพียง 10 กม. จึงมีศักยภาพพร้อมรองรับ

นักวิจัยและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีทางโครงการจะมีการลงทุนระบบ

Global Data Center เพื่อส่งเสริมให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะเป็นปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน

(Supply Chain) ที่สำคัญและสมบูรณ์แบบของภูมิภาค โดยจะเป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยต่างๆ และนักพัฒนา

Software สอดคล้องกับประมาณการความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลในอนาคตของ EEC นอกจากนี้ระบบ

บริหารจัดการ Global Data Center และการเก็บประมวลผล Big Data จะเป็นส่วนช่วยผลักดันและเชื่อมโยง

ข้อมูลวิจัยพัฒนา (R&D) ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (12 New S-Curve) ตามเป้าหมายนโยบายของ

EEC ให้มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่จัดสรรแล้วในการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

อ่านเพิ่มเติม : https://eeco.or.th/web-upload/filecenter/html/establishment/Feasibility/FS-Silicon-Tech-Park-150664.pdf

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd