Refinance ลักษณะเป็นอย่างไร

Refinance ลักษณะเป็นอย่างไร

รีไฟแนนซ์ (Refinance) เป็นลักษณะ การก่อหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า โดยที่ได้รับประโยชน์ที่ดีกว่าจากการก่อหนี้ก้อนใหม่ คือการได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทำให้ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวด หรือต้องการรวมหนี้จากเจ้าหนี้หลายรายเป็นเจ้าหนี้รายเดียว หรือต้องการชำระเงินต้นให้รวดเร็วขึ้น ปัจจุบันลูกหนี้นิยมการทำ Refinance สินเชื่อบ้าน สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งในการ Refinance ลูกหนี้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะการ Refinance สินเชื่อบ้านเพราะหนี้ระยะยาวที่มีเงินต้นค่อนข้างสูง

            ในการ Refinance สินเชื่อบ้านเพื่อลดภาระอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงนี้ ลูกหนี้ควรพิจารณาเปรียบเทียบภาระดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินเดิมกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการย้ายสถาบันการเงิน (Switching Cost) ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

  • สถาบันการเงินเดิม : ค่าเบี้ยปรับสำหรับกรณีที่ไถ่ถอนก่อนกำหนดซึ่งสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะคิดค่าปรับประมาณ 2-5% ของวงเงินกู้หรือยอดเงินต้นคงเหลือถ้าไถ่ถอนบ้านในช่วง 2-3 ปีแรก ตามที่ระบุในสัญญา
  • สถาบันการเงินใหม่  : ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประมาณ 0.25-2% ของราคาประเมินของกรมที่ดินหรือประมาณ 15,000-10,000 บาท ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ประมาณ 0.25-2% และค่าประกันอัคคีภัย
  • กรมที่ดิน : ค่าธรรมเนียมการจดจำนองประมาณ 1% และค่าอากรประมาณ 0.05% ของวงเงินกู้ใหม่

ที่มา: หนังสือ 365+1 คำศัพท์การเงินและการลงทุน

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd