EIA คืออะไร?

EIA (Environmental Impact Assessment) หรือ “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม” คือการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ โดยการประเมินนี้จะดูเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของผู้คนในชุมชนโครงการและละแวกใกล้เคียง ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ดูธรรมชาติที่จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งดูทั้งในทางบวกและทางลบ

การประเมิน EIA นั้นเป็นการประเมินเพื่อดูว่าโครงการนั้นๆ สามารถทำได้หรือไม่ โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดูว่า โครงการที่มาขอประเมินส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ มากน้อยเพียงใด ถ้าส่งผลเสียมาก เท่ากับ EIA ไม่ผ่าน โครงการก็จะถูกระงับก่อสร้าง แต่ถ้า EIA ผ่านก็สามารถสร้างโครงการต่อได้

แล้ว EIA ยื่นขอก่อนก่อสร้างหรือหลังก่อสร้าง?

โดยปกติแล้วโครงการอสังหาฯ ต่างๆ ที่เข้าเกณฑ์ EIA มักจะก่อสร้างโครงการไปพร้อมๆ กับยื่นขอ EIA ระหว่างนั้นเจ้าของโครงการก็จะปล่อยขาย Pre Sale บ้านและห้องคอนโดฯ ของโครงการตั้งแต่ยื่นขอ EIA ยังไม่ผ่าน เพื่อต่อทุนการทำโครงการออกไป ซึ่งการซื้อช่วง Pre Sale นี้มีข้อดีคือราคาถูกกว่าปกติมาก คนบางส่วนจึงเลือกลงทุนในช่วงนี้กัน

แต่สาเหตุที่คนอีกส่วนหนึ่งเลือกที่จะซื้ออสังหาฯ หลังจากยื่น EIA ผ่าน เป็นเพราะความเสี่ยงต่ำกว่ามาก เพราะถ้าซื้อไปแล้ว EIA ไม่ผ่านขึ้นมาจนต้องระงับการก่อสร้างชั่วคราว ผู้ซื้อก็จะได้บ้านและคอนโดฯ ช้ากว่าที่ตกลงกันไว้ ถ้าสถานการณ์แย่กว่านั้นคือถ้าเจ้าของโครงการไม่ยื่น EIA ซ้ำและยกเลิกโครงการ รับรองว่าผู้ซื้อต้องไปตามทวงเงินจองและเงินดาวน์ที่จ่ายล่วงหน้าไปแล้วกลับคืน

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd