โครงการจัดตั้งธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงวัย

GenzProperty

การศึกษาเรื่อง โครงการจัดตั้งธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงวัย ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการของลูกค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก คอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการ คอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะมีการสร้างความแตกต่างของธุรกิจการ ดูแลสำหรับผู้สูงอายุและจะเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงวัยแห่งแรกที่ให้บริการธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้ สูงวัยครบวงจรด้วยการบริการความสะดวกพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยด้านร่างกาย จิตใจ โดยสร้างประสบการณ์ความสุขให้กับช่วงอายุ โดยจะนำผลที่ได้จากการวิจัยใช้เป็นข้อมูลและแนวทาง ในการดำเนินธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด การศึกษาในครั้งนี้ ต้องมีการน าข้อมูลจากการวิจัยมาประกอบในการตัดสินใจเพื่อเป็น แนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจ โดยการเก็บข้อมูลชั้นปฐมภูมิเป็นการศึกษาเชิงปริมาณและการเก็บ ข้อมูลชั้นทุติยภูมิเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบ้านพักคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการบ้านพักคนชราในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มกลุ่มประชากรการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยจะใช้ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 400 คนพบว่า เพศชาย โดยอยู่ในช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี มีสถานภาพหย่าร้าง และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงระดับ ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน และส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 25,001 ถึง 35,000 บาท ต่อเดือน นอกจากนี้แล้วกลุ่มตัวอย่างมีผู้สูงอายุในความดูแลใชช่วงอายุ 80 ถึง 89 ปี และจากการสอบถามเรื่อง งานอดิเรก/สิ่งที่สนใจ/ความสามารถพิเศษ อาทิ สวดมนต์ ได้รับความสนใจในระดับมากที่สุด และ งานอดิเรก/สิ่งที่สนใจ/ความสามารถพิเศษอื่นๆที่รวบรวมมาได้รับระดับความสนใจมาก โดยส่วนมาก มีการใช้อุปกรณ์แว่นตาได้รับความสนใจระดับมากที่สุด และอุปกรณ์อื่นๆได้รับระดับความสนใจมาก และจากการสอบเรื่องประวัติสุขภาพ/อาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ อาทิ เวียนศีรษะ นอนไม่หลับ เป็น ลม เป็นสามอันดับที่พบมากที่สุดตามล าดับ ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ได้รับ ระดับความสนใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านราคาได้รับระดับความสนใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.15 ด้านสถานที่ได้รับระดับความสนใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.41 ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้รับความสนใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 ด้านลักษณะกายภาพได้รับความสนใจในระดับ มากมีค่าเฉลี่ย 4.07 ด้านบุคลากรได้รับความสนใจในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.3 และด้าน กระบวนการได้รับความสนใจในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ คอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเลือกใช้บริการ ห้องพักมีราคาถูก และกลุ่มตัวอย่างมีการเลือกรับข้อมูลในการที่ตัดสินใจเลือกคอนโดมิเนียมสำหรับ ผู้สูงอายุการบอกเล่าปากต่อปาก ทั้งนี้พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกที่พักจะเป็นตัวเอง ในการศึกษาวิจัยท าให้ทราบถึงแนวทางการบริหารธุรกิจและการดูแลผู้สูงวัย โดยสามารถนำไป ปฏิบัติงานจริงโดยใช้ก าหนดแผนธุรกิจตามที่ได้ศึกษาโครงการจัดตั้งธุรกิจคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงวัย

อ่านเพิ่มเติม Downloadfile

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd