แผนธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์สำหรับผู้สูงอาย

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ Aged Society ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุสูงกว่า 65 ปี เพิ่มเป็น 17.74 ล้านคน ในปีพ.ศ. 2568 จากจำนวนผู้สูงอายุที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะความเป็นเมืองมากขึ้น จึงทำให้ลูกหลานต้องทำ/งานเพิ่มขึ้น และมีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลง อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของจ านวน ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวในอนาคตจากแนวโน้มการมีบุตรน้อยลงในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางรัฐบาลยัง มีนโยบายส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางสังคม เป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้ความต้องการของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุขยายตัว เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้เกิดแนวคิดแผนธุรกิจแผนธุรกิจ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ส าหรับ ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการให้บริการอาคารสำหรับพักอยู่อาศัย ซึ่งจะมีบริการต่างๆ เหมือนโรงแรม แต่จะเป็นปล่อยเช ่าในระยะยาวเป็นรายปี ซึ่งการให้บริการต่างๆ จะมีลักษณะเป็นกันเองและ ใกล้ชิด ให้ความรู้สึกเหมือนอาศัยอยู่บ้านมากกว่าการอาศัยอยู่โรงแรม หรืออพาร์ทเม้นท์ เหมาะ ส าหรับกลุ่มลูกค้าลักษณะ Active Retirement Community ซึ่งทำเลที่ตั้งของโครงการตั้งอยู่ภายใน ซอยแจ้งวัฒนะ 23 ระยะประมาณ 400 เมตร บริเวณรอบๆ เป็นแหล่งชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล เน้นความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็น อย่างดี ซึ่งแผนธุรกิจนี้จะอธิบายถึงการวิเคราะห์ตลาด ภาพรวมธุรกิจประเภทนี้ในปัจจุบัน ทั้งข้อดี ข้อเสีย ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอก ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ การวางแผนกระบวนการ บริหาร รูปแบบการให้บริการประเภทต่างๆ กลยุทธ์การตลาดกับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่างๆ ซึ่งแผน ธุรกิจนี้จะกล่าวถึงในรายละเอียดของการจัดการในด าเนินงานของธุรกิจ เพื่อน าไปใช้บริหารงานตาม ขั้นตอน

อ่านเพิ่มเติมงานวิจัย ของท่าน http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2018/TU_2018_6002031547_9319_9646.pdf

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd