แผนธุรกิจความสวยความงาม

แผนธุรกิจความสวยความงาม

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

คลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้าน

ภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านรูปแบบการดําเนินชีวิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่มีความสนใจ

และใช้บริการคลินิกเสริมความงามอยู่แล้วทั้งเพศหญิงและชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร

จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามและวิธีการสุ่มแบบสะดวก วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ เพื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมตลาดบริการ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และปัจจัย

ด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามใน กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2095/1/kate_phan.pdf

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd