เส้นทางการท่องเที่ยวแบบแพอาหารริมน้ำจังหวัดอุบลราชธาน

การวิจัยเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวแบบแพอาหารริมน้้าจังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในแพอาหารริมน้้าจังหวัดอุบลราชธานี(2) เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบค่าความชื่นชอบระหว่างชุมชนแพอาหารริมน้้าจังหวัดอุบลราชธานี(3) เพื่อสร้างอัตลักษณ์แหล่ง ท่องเที่ยวแพอาหารริมน้้าจังหวัดอุบลราชธานีจากความชื่นชอบของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ นักท่องเที่ยวจ้านวน 300 คน โดยแบบสอบถาม และผู้น้าชุมชนและผู้ประกอบการ จ้านวน 59 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลที่รวบรวมได้น้ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมค้านวณทางสถิติ อภิปรายผล และการน้าเสนอผลโดยใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนา และสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยวิธีการพรรณนา จากผลการวิจัยพบว่า (1) พฤติกรรมผู้บริโภค นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวแพอาหารริมน้้า และมาเที่ยว กับเพื่อน มาเที่ยวแพอาหารริมน้้าจ้านวน 5-6 คน เดินทางมาเที่ยวโดยรถจักรยานยนต์/รถยนต์ส่วนตัว มีค่าใช้จ่ายใน การมาเที่ยวต่อครั้งอยู่ระหว่าง 500–1,000 บาท มีความถี่ในการมาเที่ยวแพอาหารริมน้้าเดือนละ 1 ครั้ง มี วัตถุประสงค์ในการมาเที่ยวครั้งนี้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมขณะที่อยู่ที่แพอาหารคือ เล่นน้้าและเช่าอุปกรณ์เล่น น้้า แพอาหารริมน้้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามมาเที่ยวบ่อยที่สุดคือ พัทยาน้อย โดยเหตุผลที่มาเที่ยวบ่อยคือ บรรยากาศ/ สภาพแวดล้อมดี (2) ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ประกอบการ ในภาพรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ แพอาหารริมน้้าที่ นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการให้บริการของผู้ประกอบการมากที่สุดคือ หาดศรีภิรมย์ (หาดบุ่งสระพัง) (3) ความ ชื่นชอบ ลักษณะที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบในชุมชนแพอาหารริมน้้า คือ ความเป็นระเบียบ ความสะอาด ความสวย และ ความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม http://journal.nmc.ac.th/th/admin/Journal/2558Vol2No1_49.pdf 

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd