เด็กจบใหม่ว่างงาน 2.9 แสนคน สะท้อนตลาดแรงงานมีปัญหา

สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยตัวเลขการว่างงานของเด็กจบใหม่ หรือการว่างงานของกลุ่มเยาวชน ในช่วงอายุ 15-24 ปี มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากภาวะปกติเกือบแสนคน สะท้อนถึงปัญหาของตลาดแรงงานเด็กรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญที่จะเป็นแรงงานมีฝีมือในระยะข้างหน้า

โดยสาเหตุที่การว่างงานในกลุ่มเด็กจบใหม่อยู่ในระดับสูง มาจาก 2 ปัจจัย

1) ตำแหน่งงานว่างไม่สอดคล้องกับทักษะ/วุฒิการศึกษา/ค่านิยมของเด็กจบใหม่

2) ธุรกิจมีแนวโน้มปรับกระบวนการทำงาน ลดการพึ่งพาการใช้คน ลงทุนในเทคโนโลยี/ดิจิทัลมากขึ้น

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กจบใหม่ว่างงานเพิ่มขึ้นมาก ไตรมาส 2/2564 มีจำนวนถึง 2.9 แสนคน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน พบว่า กลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานสูงถึง 7.2% มากกว่าอัตราการว่างงานของแรงงานทั้งหมด ซึ่งอยู่ที่ 1.6%

จากข้อมูล Google trend ยังพบอีกว่า ความสนใจในการค้นหางานของเด็กจบใหม่ซึ่งยังไม่สามารถหางานทำได้หรือตกงาน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก

ปัญหาการว่างงานของเด็กจบใหม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในภาคเหนือ อีสาน และใต้ กลุ่มบัณฑิตที่จบระดับปริญญาตรีที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงานและว่างงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 80%, 73% และ 67% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิด-19

ไม่เฉพาะในไทย หลายประเทศทั่วโลกต่างเผชิญสถานการณ์การว่างงานของเด็กจบใหม่ เช่น สิงคโปร์ เยอรมนี และเกาหลีใต้ ซึ่งมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อรับมือและจัดการกับปัญหา ส่งผลให้ปัญหามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมาตรการที่น่าสนใจ มีดังนี้

เกาหลีใต้ – เพิ่มสัดส่วนการจ้างเด็กจบใหม่ในหน่วยงานรัฐจาก 3%เป็น 5% และใช้นโยบาย Human New Deal เพื่อปฏิรูปแรงงานและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนและการจ้างงาน

สิงคโปร์ – มีเว็บไซต์ให้เด็กจบใหม่เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะ อาทิ SkillsFuture Singapore และ SG United Traineeships Programme for Trainees

เยอรมนี – กรมจัดหางานท้องถิ่นให้เงินช่วยเหลือที่ครอบคลุมขั้นพื้นฐาน ให้คำปรึกษา จัดอบรมเพิ่มทักษะทางวิชาชีพสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 25 ปี

ขณะที่ไทย ภาครัฐมีมาตรการแก้ปัญหาการว่างงาน เช่น พัฒนาคุณภาพแรงงานและการจัดหางาน โครงการ Copayment สนับสนุนค่าจ้างไม่เกิน 50% ให้กับนายจ้างที่จ้างเด็กจบใหม่ตามวุฒิการศึกษา และการจ้างงานจากหน่วยงานภาครัฐในลักษณะสัญญาชั่วคราว 1 ปี

ในระยะยาว ภาครัฐได้เตรียมรับมือผลักดันการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และขยายผลโครงการ e-Workforce Ecosystem พร้อมนำประสบการณ์จากต่างประเทศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย

อ่านเพิ่ม

https://www.ddproperty.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/2022/5/204899/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%A3%E0%B8%AD-57 

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd