วิจัยธุรกิจกีฬาและเพื่อสุขภาพ

วิจัยธุรกิจกีฬาและเพื่อสุขภาพ

แผนธุรกิจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อ (1) วางแผนและเตรียมความพร้อมในการ

ดำเนินงาน (2) ศึกษาโอกาสในการประกอบธุรกิจและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการให้กับ

เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่ปล่อยสินเชื่อให้แก่กิจการ (3) ลดความเสี่ยงในการดำเนินการของธุรกิจ และมี

แผนสำรองเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยนอกที่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมได้(4) เจ้าของกิจการได้

ประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเริ่มประกอบธุรกิจ

แผนธุรกิจได้จัดทำขึ้นสำหรับธุรกิจประเภทศูนย์กีฬาและฟิตเนส โดยเป็นการดำเนินธุรกิจ

ใหม่ เทคนิคและวิธีการในการจัดท าแผน คือ การศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎี แจกแบบสอบถาม

ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำ อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับ

ธุรกิจ จำนวน 40 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น คือ ค่าร้อยละ

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในพบว่าการบริการเป็นสิ่งส าคัญ ธุรกิจจึงเน้นด้าน

บุคลากรเป็นหลัก มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับการออกกำลัง

กายและกีฬา มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการวางแผนการเงินที่

ชัดเจน รวมถึงแผนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีฝ่ายพัฒนาเทคโนยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้าง

ความน่าสนใจให้กับธุรกิจ กลยุทธ์ที่ธุรกิจจะนำมาใช้ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ผู้บริโภค โดยการทำการ

วิจัยส ารวจตลาด (2) สร้างคุณภาพการบริการ ส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าและมีการประเมินผล

พนักงานทุกเดือน (3) ให้ความสำคัญกับบุคลากร จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน มี

สวัสดิการให้กับพนักงาน (4) ส่วนประสมทางการตลาด (5) สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การลงทุนรวมใน

ธุรกิจศูนย์กีฬาและฟิตเนส สปอร์ต อเวนิว มีมูลค่าเท่ากับ 100,900,000 บาท โดยแบ่งเป็นสัดส่วน

ของเจ้าของ ร้อยละ 65 และสัดส่วนของเจ้าหนี้ร้อยละ 35 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ

31% และระยะเวลาคืนทุน 2.4 ป

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd