รับศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

                   บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ทุกรูปแบบ ทั้งบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด รีสอร์ท ฯลฯ เป็นต้น บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในการพัฒนาอสังหาฯ จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้านทั้งการตลาด กฎหมาย การเงิน และ ลักษณะทางกายภาพของที่ดินโครงการเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Project Feasibility Study) มีรายละเอียดดังนี้

1.ศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้ง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพโครงการ (Physical Feasibility Study)

2.ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal  Feasibility Study)

3.ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing  Feasibility Study)

4.ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial  Feasibility Study)

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังใช้บริการของเรา

           1.) คำแนะนำในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดในทำเลนั้นๆ

           2.) ขนาด จำนวน ราคาขาย และรูปแบบอาคารที่ควรพัฒนา

           3.) ทราบถึงลักษณะกลุ่มลูกค้าของโครงการ เช่น ไลฟ์สไตล์ กำลังซื้อ ความต้องการ ฯลฯ

           4.) Cash Flow แสดงกระแสเงินสด รายรับ-จ่าย และกำไรจากการพัฒนาโครงการ ในรูปแบบ GPM / NPM / IRR / NPV / ROI / ROE และ Maximum Equity Needed for Investment ฯลฯ

           5.เล่มรายงานพร้อมแผ่น CD สรุปประเด็นเพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจในการพัฒนาโครงการ

ผลงานที่ผ่านมา

(Real Estate Feasibility Study)

  1.ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร ย่านพระราม2

  2.ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ ย่านรามคำแหง

  3.ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาที่ดินบริเวณ ถ.สุขาภิบาล

  4.ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการ Service Apartment ย่านลาดพร้าว

  5.ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาโครงการบ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ ย่านวงแหวนตะวันออก

  6.ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาเป็นอาคารชุดพักอาศัยบริเวณ ถ.พระรามเก้า

การศึกษาตลาด และคู่แข่ง

ตัวอย่างผลงาน

                  1.ศึกษาความเป็นไปได้ด้านกายภาพของที่ดิน (Physical Feasibility Study)

โดยศึกษา ลักษณะที่ดิน ฉโนดที่ดิน รูปร่าง หน้ากว้าง และความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาโครงการ เช่น

                             1.1 ศึกษาลักษณะกายภาพของที่ดิน เช่น ความสูงของที่ดิน หน้ากว้าง  รูปร่างที่ดิน

                             1.2 ศึกษาการเข้า-ออกสู่ที่ดิน การเดินทาง ว่าสามารถเข้าถึงได้สะดวกหรือไม่ 

                             1.3 ดูสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคเช่น แหล่งงานและแหล่งชุมชนอยู่ใกลมากน้อยเพียงใด  เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาหรือไม่

 วิเคราะห์มุมมอง

                   2. ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study) 

                             2.1 ศึกษากฎหมายผังเมืองเพื่อดูว่าโครงการที่เราจะสร้างนั้นสามารถพัฒนาได้หรือไม่และสามารถสร้างได้มากน้อยเพียงใด

                             2.3 ตรวจสอบข้อบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดบริเวณห้ามสร้างต่างๆ เพื่อดูว่าพื้นที่โครงการเราสามารถก่อสร้างอาคารได้หรือไม่

                             2.4 ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดินกับทางราชการ

                             2.5 ศึกษากฎหมายการพัฒนาโครงการเฉพาะทางเช่น กฏหมายจัดสรร กฎหมายอาคารชุดเป็นต้น 

                             2.6 ศึกษากฎหมายควบคุมอาคารประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบโครงการ

                             2.7 ศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อม EIA

                    3.ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study) 

                             3.1 ดูภาพรวมของตลาดอสังหาฯ ว่าในปีปัจจุบันน่าลงทุนหรือไม่ โดยดูปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหา เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การมีงานทำของประชากร ฯลฯเป็นต้น

                             3.2 ดูอุปสงค์-อุปทานในพื้นที่ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร 

                             3.3 ศึกษาคู่แข่ง – กลุ่มลูกค้า โดยดูว่าตลาดส่วนใหญ่เป็นแบบใด มี Demand มากน้อยเพียงใด โดยต้องลง Survey ในพื้นที่เพื่อดูตลาด และนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ เช่น การออกแบบ ตั้งราคา การกำหนดพื้นที่ ฯลฯ เป็นต้น

                             3.4 กำหนดตำแหน่งทางการตลาด และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาพัฒนาโครงการ

                    4.ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility Study) 

                             4.1 การประมาณการรายรับของโครงการ อันได้แก่ ค่าเช่า รายได้อื่นๆ อัตราการเช่า รายละเอียดการชำระเงิน ฯลฯ

                             4.2 การประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ต้นทุนที่ซื้อมา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ 

          ค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น การขออนุญาตต่างๆ การบริหารโครงการ การบริหารงานก่อสร้าง ภาษี ฯลฯ 

                              4.3 การประมาณการสัดส่วนของเงินลงทุน เงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 

                              4.4 การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ (Cash Flow Projection) 

                              4.5 การประมาณการผลตอบแทนของโครงการ เช่น 

                                         มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)

                                         ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return)

                                         ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนของโครงการ (Return of Investment)

                                         ผลตอบแทนเฉพาะส่วนเงินลงทุนของเจ้าของ (Return of Equity)

                                         ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback Period) เป็นต้น  

                              4.6  ทำ Scenario Analysis เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆในอนาคต ที่จะส่งผลถึงโครงการทั้งดีและไม่ดี

                              4.7     สรุปความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน

เล่มรายงาน Feasibility Study

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd