ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัด สินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ

GenzProperty

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ทำการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับ จากแบบสอบถาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยลักษณะบุคคลส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาท มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในด้านลักษณะบ้านที่ต้องการเป็นบ้านแฝด 4 ชั้น ฟังชันบ้านที่ต้องการเป็น 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ มีงบประมาณที่ตั้งไว้มากกว่า 12 ล้าน ด้านระยะเวลาที่จะตัดสินใจซื้อ มากกว่า 6 – 12 เดือน มีวัตถุประสงค์ ในการซื้อเพราะต้องการที่อยู่อาศัยกว้างขึ้น และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ คือ ตัวเอง ปัจจัยส่วนประสม การตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีความสสำคัญในระดับมาก ระดับมากที่สุด ในด้านช่องทางจัดจำหน่าย และคุณภาพการบริการที่อิทธิพลมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในระดับมาก สูงสุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อ พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) โดยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรม ด้านลักษณะ บ้านที่ต้องการและด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อ เดือนส่งผลต่อพฤติกรรม ด้านฟังชันบ้านที่ต้องการ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ปัจจัยลักษณะส่วน บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมด้านระยะเวลาที่ จะตัดสินใจซื้อ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมด้านบุคคลที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจ โดยด้านอาชีพ ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านลักษณะบ้านที่ต้องการ ด้านฟังชันบ้านที่ต้องการ ด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ด้านระยะเวลาที่จะตัดสินใจซื้อสูงสุดและด้านรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมด้าน วัตถุประสงค์ในการซื้อสูงสุด และปัจจัยส่วนประสมการตลาดส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทแนวราบบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านลักษณะบ้านที่ต้องการ ด้านฟังชันบ้านที่ต้องการ ด้านงบประมาณที่ตั้งไว้ด้านระยะเวลาที่จะตัดสินใจซื้อ ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อและด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจ

อ่านเพิ่มเติม Downloadfile

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd