จุดเริ่มต้นการพัฒนาที่ดิน

How to start

Gent z property สำรวจตลาดนักลงทุนและพบว่า นักลงทุนมีหลายประเภท Gent z property  จึงอยากแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์  นักลงทุนแต่ประเภทมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันออกไป

นักลงทุนเจอโอกาส (lottery investor)
นักลงทุนประเภทนี้ เป็นนักลงทุนมีความกระตือรือร้นมาก เพราะว่าเป็นนักลงทุนทุ่มเทในการทำงานจนพบเจอโอกาสอย่างเช่น ได้ดิลซื้อขายที่ดินราคาต่ำกว่าตลาดและเป็นที่ทำเลทอง แต่ยังไม่ได้ซื้อและโอนกรรมสิทธิ์สมบูรณ์  มีแนวคิดชัดเจนในการพัฒนาแต่ไม่แน่ใจว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ ถ้าหากมีประสบการณ์ในการพัฒนาทรัพย์น้อย จะมีความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาทรัพย์เกินงบโดยไม่ใช่เหตุ จึงจำเป็นต้องมีทีมวิเคราะห์หรือทีมที่ปรึกษาช่วยในการดำเนินโครงการ

นักลงทุนสายเก็บ ( land  collector )
เนืองจากนักลงทุนได้เก็บที่ดินมาระเวลาพอสมควร ได้มาจากมรดกหรือการแบ่งปั่นจากครอบครัวเป็นต้น จุดประสงค์ในการสะสมที่ดินเพราะหวังว่าจะราคาที่ดินจะดีดตัวขึ้นในระยะสั้นๆ เพื่อเก็งกำไล แต่ที่ดินบ้างที่ก็มีผลตอบแทนไม่สูงมากนักในระยะสั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาและสำรวจเป็นขั้นตอนต่อไป  นักลงทุนยังไม่มีไอเดียในการพัฒนาให้แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ มีความเสี่ยงด้านการแข่งขัน  จึงจำเป็นมากในการสำรวจตลาดในการเริ่มต้น

นักลงทุนผู้สร้าง (CEO investor )
 นักลงทุน ซื้อที่ดินมาและสร้างโครงการด้วยตัวของตนเองแต่อยากมีทีมที่จะช่วยส่งเสริมองกรณ์ให้ไปถึงจุดหมาย นักลงทุนสายนี้ผมเข้าใจดีว่าเป็นนักลงทุนที่ภาคภูมิใจที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นชิ้นเป็นอันเพราะผมเองก็อยู่ในประเภทนี้ แต่ขาดทีมที่ต้องสำรวจ หรือวิเคราะห์ ตลาดที่เพื่อจะตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุด

การศึกษาความเป็นได้ของโครงจำเป็นมาก สำหรับการเริ่มต้นทำโรงการ  ระดมสมองในการคิดแผนธุรกิจ จุดขายต่างๆ สำรวจตลาดเพื่อให้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และคำนวณความคุ้มค่าด้านการลงทุนต่างๆ  ระยะเวลาในการคืนทุน หรือหานักลงทุนมารวมทีมด้วยกัน Gent Z property  ที่จะช่วยนักลงทุนทุกสร้างธุรกิจ 


 

วิจัย
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5916030355_7687_8329.pdf

ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมานั้น ครอบครัวสามรุ่นในประเทศไทย มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และถือเป็นประเภทครอบครัวหลักในปัจจุบัน ที่มีลักษณะเด่นในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของสมาชิกใน

ครอบครัว หากพิจารณาภาพรวมในด้านราคาที่ย่อมเยาเทียบกับพื้นที่ใช้สอยที่ได้นั้น ทาวน์เฮาส์หรือบ้าน

แถวถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัว โดยครอบครัวที่อยู่ในระดับที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

มีแนวโน้มในการเลือกซื้อหน่วยพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ที่ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท

(ประทีป ตั้งมติธรรม, 2552) การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจึงเลือกจากกลุ่มตัวอย่างประเภท

บ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ในระดับราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท งานวิจัยนี้ ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ

ในการใช้พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกของหน่วยพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์หรือบ้านแถว ว่าสามารถ

รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวไทยสามรุ่นได้อย่างไร โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผ่านการสำรวจ

สังเกต และการท าแบบสัมภาษณ์ เพื่อน ามาวิเคราะห์สรุปผลในประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ได้แก่ 1) พื้นที่อเนกประสงค์ 2) พื้นที่ต่อเติม 3) พื้นที่ที่ก่อให้เกิดรายได้ของครอบครัว 4) พื้นที่ที่เป็น

ปัญหาในการอยู่อาศัย 5) พื้นที่ใช้สอยอื่นๆ ที่โครงการไม่ได้จัดไว้ให้ร่วมกับการจำแนกรูปแบบ

ครอบครัวที่พบในการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบครอบครัวโดยใช้จำนวนรุ่นและการใช้งานพื้นที่

ออกเป็น 4 รูปแบบ 1) ครอบครัวสองรุ่นและใช้บ้านเพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว 2) ครอบครัวมากกว่าสองรุ่น

และใช้บ้านเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว 3) ครอบครัวสองรุ่นและใช้บ้านเป็นที่ประกอบอาชีพหรือหารายได้

4) ครอบครัวมากกว่าสองรุ่นและใช้บ้านเป็นที่ประกอบอาชีพหรือหารายได้ โดยน าประเด็นความสัมพันธ์

ในการใช้พื้นที่และรูปแบบครอบครัวมาวิเคราะห์และเสนอแนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยประเภท

ทาวน์เฮาส์หรือบ้านแถวสำหรับครอบครัวไทยสามรุ่น เพื่อเป็นทาวน์เฮาส์ต้นแบบที่สามารถปรับเปลี่ยน

ได้ตามรูปแบบครอบครัว เหมาะสมกับกับวิถีชีวิตครอบครัวรายได้น้อยถึงปานกลาง และเป็นทางเลือก

ใหม่ สำาหรับนักลงทุนและพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งภาครัฐ และเอกชน

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd