การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย(Generation B)

GenzProperty

เนื่องจากประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจำนวนของผู้สูงวัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมที่จะรองรับการใช้ชีวิตในช่วงวัยหลังเกษียณของผู้สูงวัยในประเทศไทยมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร โดยมองว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ยังมีทั้งศักยภาพและกำลังซื้อ อีกทั้งตลาดยังมีช่องว่าง
และโอกาสในการพัฒนาโครงการอีกหลากหลายรูปแบบจากการวิเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัย เพื่อกลั่นกรองหากลุ่มเป้าหมายแนวคิดและโปรแกรมในการพัฒนาโครงการ สรุปได้ว่า กลุ่มเป้าหมาย คือ ช่วงวัย 55-69 ปี (Generation B) ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครใกล้ๆพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีส่วนแบ่งทาง การตลาดที่ 1-2% ประมาณ 70 -142 ยูนิต กลุ่มเป้าหมายมีก าลังซื้ออยู่ที่ 5 – 10 ล้านบาท มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ คือ ที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวส าหรับผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัว จาก
การกลั่นกรองในทุกๆด้านเพื่อมองหาท าเลและแปลงที่ดินที่มีความเหมาะสม สรุปได้แปลงที่ดินในย่านบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยมีพื้นที่ 34-3-68 ไร่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้สูงวัยยอมรับแนวคิดในการออกแบบและทำเลที่ตั้ง ตามโปรแกรมนี้หรือไม่ ผลที่ได้นั้นผู้สูงวัยส่วนใหญ่ยอมรับได้และมีความสนใจในโครงการ เมื่อท า
การพัฒนาออกแบบและวางผังโครงการ เพลินวาน วิลล์ เป็นลักษณะบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน128 ยูนิต มี 2 รูปแบบ การออกแบบโครงการเอื้อต่อผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัวรวมทั้งมีการกิจกรรมการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย โครงการมีพื้นที่ขาย 7,622 ตารางวา หรือ 19-0-22 ไร่ ราคาขายอยู่ที่ 5.2 – 7ล้านบาท มูลค่าโครงการ 825,960,000 บาท ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินแล้ว พบว่าการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวสำหรับผู้สูงวัย โครงการเพลินวาน วิลล์ เพื่อขายมีความเป็นไปได้ในทางการเงินและเหมาะสมต่อการลงทุน โดยในกรณีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดนั้น โครงการจะมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ เท่ากับ 80,680,664.64บาท และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 24.36%

อ่านเพิ่มเติม Downloadfile

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd