การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism หรือ Wellness Tourism)

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness Tourism หรือ Wellness Tourism)

เป็นภาคส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีการเติบโตสูง เนื่องจากมีการคาดการณ์ ว่าจะมีการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับโลกในปี พ.ศ. 2561 ประมาณร้อยละ 10 สร้าง มูลค่าเพิ่มให้กับทางการตลาดการท่องเที่ยวประมาณ 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยเฉพาะภาค ส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ (Medical Segment) หรือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และ สุขภาพ (Medical Tourism) มีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 20 เนื่องจากผู้เดินทางบางส่วนต้องการ ลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ในการรอเพื่อรับการรักษาพยาบาลในประเทศของตน ตัวอย่าง เช่น ในส หราชอาณาจักร (U.K) ซึ่งคิวในการรอรับการรักษาพยาบาลของรัฐบาล (National Health Service: NHS) ใช้เวลารอนานที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป ในปี 2557 จึงมีผู้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อ วัตถุประสงค์หลักทางสุขภาพเพิ่มจาก 48,000 คน เป็น 144,000 คน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2561 จึงมี การคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางสุขภาพถึง 14 ล้านคนทั่วโลก มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต่อการเดินทางแต่ละครั้งต่อคน ประมาณ 3,800 ถึง 6,000 เหรียญสหรัฐ (Eyefor Travel Europe 2018 2018) ประเทศที่เป็นที่นิยมส าหรับผู้เดินทางเพื่อสุขภาพจากสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย ไทย และตุรกี ตามลำดับ ประเทศไทยเป็นที่นิยมมากที่สุดส าหรับผู้เดินทางเพื่อสุขภาพของ สาธารณรัฐเอมิเรส (UAE) (Eyefor Travel Europe 2018 2018) จากดัชนีประสิทธิภาพในการ รักษาพยาบาลของบรูมเบิร์ก (Bloomberg Health Care Efficient Index: BHCEI) ซึ่งจัดอันดับ ประเทศที่ประชากรจ านวน 5 ล้านคนขึ้นไปและประชากรมีอายุยืนเฉลี่ยมากกว่า 70 ปี และมี GDP มากว่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 27 (ขึ้นจากล าดับที่ 41 ในปี พ.ศ. 2560) ของ BHCEI จาก 56 ล าดับของประเทศทั่วโลก นับเป็นลำดับที่ 9 ในเอเชีย รองจาก ฮ่องกง สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไต้หวัน นิวซีแลนด์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยยังมีล าดับของ BHCEI ดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ 2 ตัวอย่างเช่น เนเธอร์แลนด์อยู่ในลาดับที่ 28 สหราชอาณาจักรล าดับที่ 35 เดนมาร์คล าดับที่ 41 เยอรมันลำดับที่ 45 และสหรัฐอเมริกาล าดับที่ 54 (Sullivan 2018) ในปี พ.ศ. 2557-2559 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อย ละ 7 ต่อปี มีรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ 9.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพจากนานาประเทศเดินทางมาเยือนไทยถึงหนึ่งล้านคน (Headline Editor 2018) นอกจาก ลำดับ BHCEI ของไทยจะดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้ว ปัจจัยอื่นที่ส่งผลทางบวกต่อการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพของไทยยังมีค่ารักษาพยาบาลที่สมเหตุสมผลกับบริการที่ลูกค้าได้รับ การบริการแบบไทยที่มี ไมตรีจิต อาหารไทยที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิดที่ดีต่อสุขภาพ แพทย์แผนไทย และนวดแผนไทย นอกจากนั้นการเพิ่มขึ้นของโรคที่ไม่ติดต่ออย่าง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหัวใน ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนทั่วไปมีแนวโน้มในเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นทุกปี กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา อาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของ คนทั่วโลก จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พักสามารถ พัฒนากิจกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าพักได้ (Headline Editor 2018) ในปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนเกาะสมุย ประมาณ 1.8 ล้านคน ในจ านวนนี้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 15 นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีรีสอร์ทระดับห้าดาวหลายแห่งที่ให้บริการสปา การพัฒนาโครงการที่พัก ที่เน้นการให้บริการส่งเสริมสุขภาพจึงมีความเป็นไปได้สูง การศึกษานี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา MUSA Retreat ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม : http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/2133/1/60906313.pdf

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd