กทม.ขยายเวลา!! เก็บ#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มชำระมิถุนายน 2023 นี้

กทม.ขยายเวลา!! เก็บ #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มชำระมิถุนายน 2023 นี้

🔸เนื่องจากกรุงเทพฯ ได้ #เปลี่ยนฐานข้อมูล และโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งยังมีข้อมูลเป็นจำนวนมากที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องภายหลังจากการถ่ายโอนข้อมูลและการบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลายรายมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน จึงให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ต่อจากกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการไว้แล้วค่ะ

🔸 รายละเอียดการขยายเวลา

1.ขยายกำหนดเวลา #การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศ พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

✔ จากภายในเดือนมกราคม 2566 เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

2.ขยายกำหนดเวลา #การประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี

ที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี

✔ จากก่อนวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นก่อนวันที่ 16 เมษายน 2566

3.ขยายกำหนดเวลา #การแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

✔ จากเดิมภายในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนเมษายน 2566

4.ขยายกำหนดเวลาใน #การชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี

✔ จากเดิมภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566

5.ขยายกำหนดเวลาใน #การผ่อนชำระภาษี

✔ งวดที่หนึ่ง จากเดิมชำระภายในเดือนเมษายน เป็นเดือนมิถุนายน 2566

✔ งวดที่สอง จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคม เป็นในเดือนกรกฎาคม 2566

✔ งวดที่สาม จากเดิมชำระภายในเดือนมิถุนายน เป็นชำระเดือนสิงหาคม 2566

6.ขยายกำหนดเวลามี #หนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

✔ จากเดิมภายในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนกรกฎาคม 2566

7.ขยายกำหนดเวลาใน #การแจ้งรายการภาษีค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา

✔ จากเดิมภายในเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม 2566

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/property/news-1199164

สำหรับทาง Gen Z Property สามารถให้คำปรึกษาได้ครบวงจร หากต้องการความช่วยเหลือหรือปรึกษาเพิ่มเติม

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd