การระดมทุนและการรวมลงทุน

สนใจติดต่อ

การระดมทุนและการรวมลงทุน

Gen Z Property

หลักประกัน

ที่ดิน และ/หรือ สิ่งปลูกสร้าง

หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด

เงินฝาก/หุ้น

บริษัทฯเป็นเพียงสื่อกลางในการจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการ โดยมีขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจน จะมีการแจ้งในแต่ละขั้นตอนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ค่าจัดทำ Feasibility , ค่าวางผังโครงการ , ค่าเขียบแบบ , 3D Animation , ค่าประเมินราคาทัพย์สิน , ค่าใช้จ่ายตามกฏหมายอื่นๆ ฯลฯ 

Bank

Our Partners

Our Clients