การจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง

โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทั้งวิสัยทัศน์

และเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โดยได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง อีกทั้ง

ยังได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนและการพัฒนากิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการ

สะสมเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ยังมีมติ

ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เรื่องการจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออกทั้งหมด 8 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะเชื่อมโยงกัน นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างสมบูรณ์

แบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

ทั้งนี้ในแผนนโยบายดังกล่าวได้ให้ความสำคัญครบในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุมเรื่องการพัฒนา

บุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี, การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย, การพัฒนาเมืองใหม่และ

ชุมชน, การพัฒนาศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางการเงิน ฯลฯ ดังนั้น โครงการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จึงมุ่งเน้นในการเป็นศูนย์วิจัยพัฒนา (R&D) ที่จะนำ

เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้พัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยเชิงธุรกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการศูนย์นวัตกรรมฯนี้จะเป็นพื้นที่สนับสนุนงานวิจัยพัฒนา (R&D) ซึ่งตั้งอยู่ในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยห่างจากสนามบินอู่ตะเภาเพียง 10 กม. จึงมีศักยภาพพร้อมรองรับ

นักวิจัยและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีทางโครงการจะมีการลงทุนระบบ

Global Data Center เพื่อส่งเสริมให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะเป็นปัจจัยห่วงโซ่อุปทาน

(Supply Chain) ที่สำคัญและสมบูรณ์แบบของภูมิภาค โดยจะเป็นศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยต่างๆ และนักพัฒนา

Software สอดคล้องกับประมาณการความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลในอนาคตของ EEC นอกจากนี้ระบบ

บริหารจัดการ Global Data Center และการเก็บประมวลผล Big Data จะเป็นส่วนช่วยผลักดันและเชื่อมโยง

ข้อมูลวิจัยพัฒนา (R&D) ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (12 New S-Curve) ตามเป้าหมายนโยบายของ

EEC ให้มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่จัดสรรแล้วในการต่อยอดทางธุรกิจเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

อ่านเพิ่มเติม : https://eeco.or.th/web-upload/filecenter/html/establishment/Feasibility/FS-Silicon-Tech-Park-150664.pdf

Tag : ที่ปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ รับปรึกษาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ รับวิเคราะห์ตลาดก่อนการลงทุน ที่ปรึกษาด้านการลงทุนบ้านจัดสรร ที่ปรึกษาด้านการลงทุนคอนโดมิเนียม ที่ปรึกษาด้านการสร้างอสังหาริมทรัพย์ จัดทำFeasibilityStudy ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริการวางกลยุทธ์การเลือกทำเลธุรกิจ บริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ รับบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ปรึกษาด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารเงินลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการสำรวจและวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำสรุปรายงานสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริการการวิจัยและให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ ที่ปรึกษาด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ รับสรรหานายทุนรายใหญ่ รับสรรหานายทุนรายย่อย

ให้ทางเราเสนอตัวอย่าง

Genz Consutant Co., Ltd